Hahn Air Base - Mace Missile

Jack Drafahl

Site IV - Blockhouse 1 - Hahn AB